Onderwijs

Ons onderwijs

De Nederlandse School Stockholm is een NTC-school (Nederlandse Taal en Cultuur school). Onze leerlingen volgen dagonderwijs aan een Zweedse of een internationale school en volgen aanvullend onderwijs bij ons op school. Ze krijgen wekelijks 2½ uur les in de Nederlandse taal en cultuur, 's middags na reguliere schooltijd.


Meer informatie over de inhoud van de lessen, kunt u vinden in de schoolgids.


Kwaliteit

Het is van belang dat de leerkrachten de vorderingen van de leerlingen volgen, zodat we hen goede kwaliteit onderwijs kunnen bieden. Dit doen we met name door onze leerlingen continu te observeren, daarnaast kijken we werk na en gaan we in gesprek met de leerlingen en met de ouders als dit relevant is. Daarnaast nemen we ook toetsen af. Toetsen geven een beeld van wat de leerlingen geleerd hebben, wat ze goed onder de knie hebben en waar nog aan gewerkt moet worden.. De scores worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem Parnassys en bij de oudergesprekken kunnen ouders deze score inzien. De leerkracht bespreekt de score uiteraard ook met de leerlingen. 

De lessen

We volgen het Nederlandse curriculum en gebruiken actuele Nederlandse lesmethodes. Ons basis- en voortgezet onderwijs sluit naadloos aan bij het onderwijs in Nederland. We hebben de 'Kerndoelen voor het Basisonderwijs' en de 'Kerndoelen voor het Voortgezet Onderwijs' voor het 'domein Nederlandse taal' als onze leerdoelen gedefinieerd en streven ernaar dat de leerlingen qua lezen en schrijven op hetzelfde niveau zitten als hun leeftijdgenootjes in Nederland. We besteden aandacht aan onderwijs in mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, taalbeschouwing, taalexpressie, woordenschatontwikkeling, leesvaardigheid en culturele ontwikkeling.


In de beperkte tijd die de leerkrachten hebben met de leerkrachten, proberen ze de stof op verschillende manieren aan te bieden. We werken met interactieve werkvormen. Hierdoor blijven de leerlingen gemotiveerd en blijft de aangeboden stof vaak beter in het hoofd zitten.


Hieronder ziet u een aantal foto's van lessen in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.


Groep 1 en 2
Groep 1 en 2
Groep 1 en 2 oefenen met de letters, hoe zien ze eruit? Hoe klinken ze? Bouw dat maar na met Duplo, knap hoor!
Spelletjes
Spelletjes
Voor elke vakantie staat er vast een half uur (bord)spelletjes op het rooster!
Groep 3
Groep 3
De leerlingen van groep 3 werken hard in hun werkboekje van Veilig leren lezen.
Groep 4 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Naast luister- en schrijfopdrachten werken we ook met de spreekopdrachten van Taal actief in groep 4 tm 8. Best spannend zo voor de klas....
Pauze
Pauze
Elke lesdag heeft een pauze om samen buiten te spelen
Bovenbouw
Bovenbouw
Op de bovenbouwcultuurdag wordt de informatie gepresenteerd in lapbooks.
Bovenbouw
Bovenbouw
Ook in de bovenbouw worden (bord)spelletje ingezet om de mondelinge taalvaardigheid en woordenschat te oefenen.
Verjaardag vieren
Verjaardag vieren
Verjaardag vieren in de klas met een zelfversierde verjaardagstaart op het digi-bord

Huiswerk

Na afloop van de les krijgt iedere leerling huiswerk mee naar huis. Er wordt hierbij een beroep gedaan op de ouders. Het is belangrijk dat zij erop toezien dat hun kind alle huiswerktaken uitvoert. Alleen dan kunnen we een vlotte doorstroming (naar Nederland) waarborgen. Ook is het uiteraard van het grootste belang dat minimaal één van beide ouders consequent Nederlands met de kinderen spreekt. Het maken van het huiswerk in het basisonderwijs duurt ongeveer een uur per week. In ons voortgezet onderwijs besteden de leerlingen gemiddeld 2 uur per week aan het huiswerk.


Schoolbibliotheek

Op beide locaties hebben we een Nederlandse schoolbibliotheek. Het belangrijkste doel van onze schoolbibliotheek is dat leerlingen door te lezen hun leesplezier en geletterdheid vergroten. Dit doen we door de leerlingen te motiveren en te inspireren. Wanneer leerlingen graag lezen, ontwikkelen ze hun leesvaardigheden en gaat hun leesniveau omhoog.


De Nederlandse School Stockholm heeft een uitgebreid aanbod bibliotheekboeken voor onze leerlingen. Bent u beniewd welke? Volg ons dan op Instagram @DNSS_BIEB. We ontvangen nieuwe boeken wanneer ouders boeken doneren, dus heeft u nog goede Nederlandstalige boeken thuis over, breng ze gerust naar school. Daar worden we erg blij van!


De bibliotheek wordt gerund door ouders. De bibliotheekouder is verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie van de bibliotheekboeken. Lijkt het u leuk om bij te dragen aan het leesplezier van de leerlingen door te helpen in de bibliotheek? Stuur dan een berichtje naar onze bibliotheek-coördinator. Dit kan via bibliotheek[at]nlschoolstockholm.se

Ontwikking volgen

Het is van belang de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Hierdoor kunnen we inspelen op een eventuele voorsprong of achterstand. Zo kunnen we de leerling goed onderwijs geven. Het volgen van de ontwikkeling doen we met name door onze leerlingen continu te observeren, daarnaast kijken we werk na en gaan we in gesprek met de leerlingen. Natuurlijk geven toetsresultaten ook een goed beeld van de ontwikkeling.


Voor alle leerlingen geldt dat de leerkrachten kijken of ze zich voldoende blijven ontwikkelen. Het niveau wat ze halen op de toetsen is minder belangrijk dan de groei die de leerlingen doormaken. In onderwijstermen heet dat de leeropbrengst.


Toetsen geven een beeld van wat de leerlingen geleerd hebben, wat ze goed onder de knie hebben en waar nog aan gewerkt moet worden. Het resultaat (het cijfer) is niet de belangrijkste informatie bij een toets. Maar het inzicht waar de leerling zit in zijn of haar leerproces en waar nog extra aandacht aangegeven moet worden, dat is waardevolle informatie voor de leerkracht en de leerling.

 

We nemen twee soorten toetsen af. De methodetoetsen nemen we in groep 3 t/m VO4 af. Dit doen we na elk hoofdstuk om te zien of de leerlingen de stof in de vingers hebben. Naast de methodetoetsen nemen we ook methode-onafhankelijke toetsen af. 

Niet-methode toetsen zijn landelijk genormeerd. Leerlingen in Nederland vormen de normgroep. Met deze toetsen wordt zowel aangeboden stof als nog niet aangeboden stof getoetst om het niveau te bepalen wat een leerling heeft. De Nederlandse school Stockholm maakt gebruik van de methode onafhankelijke toetsen van Cito. De Cito-toetsen één keer per jaar afgenomen. We nemen ook de AVI-toetsen af, hiermee kan je zien hoever de leesontwikkeling van de leerling gevorderd is.