Ons onderwijs

Ons onderwijs

De Nederlandse School Stockholm is een NTC-school (Nederlandse Taal en Cultuur school). Onze leerlingen volgen dagonderwijs aan een Zweedse of een internationale school en volgen aanvullend onderwijs bij ons op school. Ze krijgen wekelijks 2½ uur les in de Nederlandse taal en cultuur, 's middags na reguliere schooltijd.

Meer informatie over de inhoud van de lessen, kunt u vinden in de schoolgids.


Kwaliteit

Het is van belang dat de leerkrachten de vorderingen van de leerlingen volgen, zodat we hen goede kwaleit onderwijs kunnen bieden. Dit doen we met name door onze leerlingen continu te observeren, daarnaast kijken we werk na en gaan we in gesprek met de leerlingen en met de ouders als dit relevant is. Daarnaast nemen we ook toetsen af. Toetsen geven een beeld van wat de leerlingen geleerd hebben, wat ze goed onder de knie hebben en waar nog aan gewerkt moet worden.. De scores worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem Parnassys en bij de oudergesprekken kunnen ouders deze score inzien. De leerkracht bespreekt de score uiteraard ook met de leerlingen. 

De lessen

We volgen het Nederlandse curriculum en gebruiken actuele Nederlandse lesmethodes. Ons basis- en voortgezet onderwijs sluit naadloos aan bij het onderwijs in Nederland. We hebben de 'Kerndoelen voor het Basisonderwijs' en de 'Kerndoelen voor het Voortgezet Onderwijs' voor het 'domein Nederlandse taal' als onze leerdoelen gedefinieerd en streven ernaar dat de leerlingen qua lezen en schrijven op hetzelfde niveau zitten als hun leeftijdgenootjes in Nederland. We besteden aandacht aan onderwijs in mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, taalbeschouwing, taalexpressie, woordenschatontwikkeling, leesvaardigheid en culturele ontwikkeling.

In de beperkte tijd die de leerkrachten hebben met de leerkrachten, proberen ze de stof op verschillende manieren aan te bieden. We werken met interactieve werkvormen. Hierdoor blijven de leerlingen gemotiveerd en blijft de aangeboden stof vaak beter in het hoofd zitten.


Hieronder ziet u een aantal foto's van lessen in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.


Groep 6
Groep 6
Naar aanleiding van een Nieuwsbegriptekst over Vincent van Gogh zijn de leerlingen van groep 6 ook veranderd in kunstenaars!
Groep 3
Groep 3
De leerlingen uit groep 3 werken hard in het werkboekje van Veilig Leren Lezen.
Start van het jaar
Start van het jaar
Juf Marjet en juf Diane heten de leerlingen uit het voortgezet onderwijs welkom in de eerste lesdag van het schooljaar.
VO2
VO2
Deze leerling uit VO2 is bezig met een schrijfopdracht. Ze moeten zelf een stripverhaal over Willem van Oranje bedenken en vormgeven.
VO3
VO3
De leerlingen in het VO werken aan een opdracht.
Keek op de Week
Keek op de Week
In VO3 en VO4 presenteert elke week een andere leerling 'Keek op de Week'. Terwijl de leerlingen genieten van een zelfgebakken lekkernij, vertelt de leerling die aan de beurt is iets over het nieuws van afgelopen week.
VO3
VO3
De leerlingen van VO3 krijgen les van juf Diane.
VO2
VO2
De leerlingen van VO1 en VO2 zijn aan het werk.
Pauze op Altorp
Pauze op Altorp
Lekker buitenspelen in de winter.
Groep 7/8
Groep 7/8
De leerlingen uit groep 7/8 geven een presentatie. Na afloop bespreken we de presentatie en geven de leerlingen elkaart tips en tops (complimenten).
Groep 8
Groep 8
Naast de methode werken we ook met andere materialen zoasl Piccoloborden. Hiermee kunnen we de leerstof op een andere manier aanbieden,
Groep 5
Groep 5
Ook groep 5 werkt met de Piccoloborden.
Groep 2
Groep 2
De leerlingen van groep 2 sluiten de lesdag af met een informatief en leuk filmpje. Dat moet natuurlijk over Sinterklaas gaan als het december is.
Groep 2
Groep 2
De leerlingen uit groep 2 oefenen op het digobord met verschillende taalopdrachten.

COVID-19

Vanwege de COVID-19 maatregelen hebben we in het schooljaar 2019/2020 en 2020/2021 een poosje online lesgegeven. De kinderen kregen korte instructie, dan tijd om aan het werk te gaan en daarna nog een instructie moment. Voor groep 1 en 2 hebben we een les uitgeschreven, zodat ouders hier thuis zelf mee aan de slag konden. Natuurlijk is het lesgeven in de klas veel gezelliger en beter, maar we hebben er met elkaar toch iets fijns en leerzaams van kunnen maken. 


Huiswerk

Na afloop van de les krijgt iedere leerling huiswerk mee naar huis. Er wordt hierbij een beroep gedaan op de ouders. Het is belangrijk dat zij erop toezien dat hun kind álle huiswerktaken uitvoert. Alleen dan kunnen we een vlotte doorstroming (naar Nederland) waarborgen. Ook is het uiteraard van het grootste belang dat minimaal één van beide ouders consequent Nederlands met de kinderen spreekt. Het maken van het huiswerk in het basisonderwijs duurt ongeveer een uur. In ons voortgezet onderwijs besteden de leerlingen gemiddeld 2 uur per week aan het huiswerk.


Schoolbibliotheek

Op beide locaties hebben we een Nederlandse schoolbibliotheek. Het belangrijkste doel van onze schoolbibliotheek is dat leerlingen door te lezen hun leesplezier en geletterdheid vergroten. Dit doen we door de leerlingen te motiveren en te inspireren. Wanneer leerlingen graag lezen, ontwikkelen ze hun leesvaardigheden en gaat hun leesniveau omhoog.


We ontvangen nieuwe boeken wanneer ouders boeken doneren, dus heeft u nog goede Nederlandstalige boeken thuis over, breng ze gerust naar school. Daar worden we erg blij van!


De bibliotheek wordt gerund door ouders. De bibliotheekouder is verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie van de bibliotheekboeken.

Lijkt het u leuk om bij te dragen aan het leesplezier van de leerlingen door te helpen in de bibliotheek? Stuur dan een berichtje naar onze bibliotheek-coördinator. Dit kan via bibliotheek@nlschoolstockholm.se

Ontwikking volgen

Het is van belang de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Hierdoor kunnen we inspelen op een eventuele voorsprong of achterstand. Zo kunnen we de leerling goed onderwijs geven. Het volgen van de ontwikkeling doen we met name door onze leerlingen continu te observeren, daarnaast kijken we werk na en gaan we in gesprek met de leerlingen. Natuurlijk geven toetsresultaten ook een goed beeld van de ontwikkeling.


Voor alle leerlingen geldt dat de leerkrachten kijken of ze zich voldoende blijven ontwikkelen. Het niveau wat ze halen op de toetsen is minder belangrijk dan de groei die de leerlingen doormaken. In onderwijstermen heet dat de leeropbrengst.


Toetsen geven een beeld van wat de leerlingen geleerd hebben, wat ze goed onder de knie hebben en waar nog aan gewerkt moet worden. Het resultaat (het cijfer) is niet de belangrijkste informatie bij een toets. Maar het inzicht waar de leerling zit in zijn of haar leerproces en waar nog extra aandacht aangegeven moet worden, dat is waardevolle informatie voor de leerkracht en de leerling.

 

We nemen twee soorten toetsen af. De methode toetsen nemen we in groep 3 t/m VO4 af. Dit doen we na elk hoofdstuk om te zien of de leerlingen de stof in de vingers hebben. Naast de methodetoetsen nemen we ook methode-onafhankelijke toetsen af. 

Niet-methode toetsen zijn landelijk genormeerd. Leerlingen in Nederland vormen de normgroep. Met deze toetsen wordt zowel aangeboden stof als nog niet aangeboden stof getoetst om het niveau te bepalen wat een leerling heeft. De Nederlandse school Stockholm maakt gebruik van de methode onafhankelijke toetsen van Cito. De Cito-toetsen één keer per jaar afgenomen. We nemen ook de AVI-toetsen af, hiermee kan je zien hoever de leesontwikkeling van de leerling gevorderd is.